Algemene voorwaarden

Stap jij in onze lift?

Een goede samenwerking vinden wij heel belangrijk. Heldere en eerlijke afspraken horen daarbij. Dit zijn onze algemene voorwaarden: gewoon duidelijk en zonder poespas. Niets staat onze samenwerking nu nog in de weg.

Liever een pdf-bestand? Klik dan hier.

Lift is gevestigd aan de Leeuwarderweg 22, 8801 BV te Franeker en is een onderdeel van de eenmanszaak Mendy Visser. 

Mendy Visser staat aan het hoofd van Lift. Lift werkt samen met een vast team van onder andere copywriters en contentbeheerders. 

Het adres van onze website is www.liftkennisbank.nl

Wij hebben ruim 15 jaar ervaring op het gebied van:
– Marketingcommunicatie;
– Merkpositionering;
– Communicatiestrategie;
– Projectmanagement.  

Daarnaast werken wij sinds drie jaar met veel plezier aan het inrichten en optimaliseren van interne kennisbanken.

Jij kunt ons op de volgende manieren bereiken:
– Email: hallo@liftkennisbank.nl
– Telefonisch: +31-6-41779641
– Via onze Sociale Media kanalen

KVK-nummer: 69248281

In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen vaker voor. Hieronder leggen wij jou deze begrippen kort uit. 

Met de begrippen, wij, ons en onze, bedoelen wij

 • Mendy Visser, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden. Wij zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden en/of;
 • De door Mendy Visser aangestelde derde(n), waaronder contentbeheerders, copywriters en anderen. 

Met je, jij en jou(w) bedoelen wij de wederpartij, de opdrachtgever:

 • De rechtspersoon of de natuurlijk persoon, handelend in beroep of bedrijf, aan wie Mendy Visser een offerte uitbrengt en/of met wie Mendy Visser een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten;

De gebruiker (wij) en de wederpartij (jij) samen noemen wij partijen

Schriftelijk betekent voor ons op papier of per e-mail. 

Spreken we over een dienst, bedoelen we een opdracht; iedere op grond van een overeenkomst door ons te verrichten of verrichtte werkzaamheid.

Overeenkomst (van opdracht): de door partijen te sluiten of gesloten overeenkomst.

Met een kennisbank bedoelen wij een gespecialiseerde databank voor de opslag en het beheer van kennis in de meest ruime zin van het woord. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, zo ook op alle overeenkomsten die wij met jou sluiten. Ook wanneer er sprake is van meerwerk of een vervolgopdracht, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Als partijen dat overeenkomen, dan geldt de afwijking enkel voor de overeenkomst waarvoor die afwijking is overeengekomen. Jij kunt je dus niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met ons. 

Wij mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen, klein van aard en/of van ondergeschikt belang, mogen wij altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in jouw nadeel, zullen wij vooraf met jou bespreken.

Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomst die jij met ons sluit. 

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van (de diensten van) derden. 

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien wij niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, leidt zulks er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij op enigerlei wijze het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Alle aanbiedingen en prijsoffertes zijn vrijblijvend. Worden er (extra) voorwaarden verbonden aan de offerte, zullen wij dat uitdrukkelijk in de offerte vermelden.

In beginsel vragen wij geen vergoeding voor het opstellen van een offerte.

Wij baseren alle offertes op de informatie die jij aan ons verstrekt. Jij bent daarom verplicht alle relevante informatie over de opdracht aan ons door te geven. Doe jij dat niet en blijkt achteraf dat de offerte daardoor niet alle noodzakelijke werkzaamheden omvat, dan hebben wij het recht om een reeds aanvaarde offerte alsnog te herroepen. De overeenkomst komt dan niet tot stand. Wij behouden daarbij het recht om de reeds verrichte dienstverlening en/of arbeid tot het moment van herroepen in rekening te mogen brengen. 

Hebben wij voor jou een samengestelde offerte gemaakt, zijn wij niet verplicht tot het verrichten van slechts een gedeelte van de opdracht, als jij slechts een gedeelte van de offerte accepteert. Met een samengestelde offerte bedoelen wij, dat wij jou in één offerte, een combinatie van meerdere diensten of opdrachten hebben aangeboden.

Is er sprake van een kennelijke fout, vergissing of verschrijving, dan zijn wij niet gebonden aan de offerte.

Het kan zijn dat jij geen offerte hebt ontvangen, maar dat wij wel werkzaamheden voor jou uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van spoed. In zulke gevallen komt de overeenkomst tussen partijen tot stand, op het moment dat wij, in jouw opdracht, starten met de werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden op basis van/naar rato van ons reguliere tarief in rekening gebracht, tenzij wij hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten die jij met ons sluit.

De overeenkomst komt tot stand nadat jij onze offerte en onze algemene voorwaarden schriftelijk hebt aanvaard en bevestigd en hebt voldaan aan de (eventueel) gestelde voorwaarden.

Tenzij partijen anders overeenkomen, eindigt de overeenkomst van rechtswege nadat het werk door ons is geleverd en de factuur door jou is betaald.

In beginsel worden overeenkomsten aangegaan voor de duur van onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Wil jij de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, dan laat jij ons dat zo snel als mogelijk schriftelijk weten. Iedere wijziging en/of aanvulling wordt behandeld als een aanvullende overeenkomst. Wij hebben het recht het honorarium/tarief aan te passen. Wij hebben ook het recht de opdracht alsnog te weigeren.

Meerwerk kan ontstaan door bepaalde omstandigheden of feiten, die niet bekend waren op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Ook kan meerwerk ontstaan, doordat jij niet of niet tijdig de gegevens hebt aangeleverd. Als jij extra diensten of aanvullende diensten wenst af te nemen kan dit ook leiden tot meerwerk. Meerwerk wordt op basis van het geldende honorarium/(uur)tarief in rekening gebracht, tenzij wij hierover met jou andere afspraken maken.

Wij voeren de overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap, waarbij wij de vrijheid behouden om de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht, invulling te geven, waarbij rekening wordt gehouden met het door jou gespecificeerde doel.

Wij hebben het recht om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van (de diensten van) derden, onverminderd onze verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.

De overeenkomst voeren wij enkel ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan (de inhoud van) de door ons verrichte werkzaamheden, geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

Komen wij met jou bepaalde uitvoeringstermijnen overeen, dan zijn deze altijd indicatief, tenzij partijen dit uitdrukkelijk anders overeenkomen. Een uitvoeringstermijn begint ook pas te lopen op het moment:

 • Dat wij alle gegeven hebben ontvangen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en/of;
 • Als partijen dat zijn overeengekomen, wij jouw (aan)betaling hebben ontvangen op onze rekening en/of;
 • Jij hebt voldaan aan (eventuele) overig gestelde voorwaarden.

Tot dat moment hebben het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Eventuele kosten die als gevolg hiervan ontstaan, brengen wij in rekening bij jou. 

Wij hebben een inspannings- en een leveringsplicht. Wij kunnen dus nooit garanderen dat je met behulp van onze diensten een bepaald resultaat zult verwezenlijken. Dit is immers afhankelijkheid van een veelvoud van factoren. 

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Hierdoor kan het oorspronkelijk overeengekomen honorarium worden verhoogd of verlaagd, een en ander in relatie met de inhoud van artikel 5 van deze algemene voorwaarden. 

Concepten van onder meer teksten en presentaties ontvang jij digitaal.

Jij geeft ons zo snel als mogelijk en schriftelijk aan of je akkoord gaat met het concept.

Krijgen we geen reactie binnen 7 dagen, dan wordt het concept beschouwd als definitief. 

Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk heeft gemaakt, tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen, zonder toestemming van de maker. 

Alle intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan jou toebehoorden, blijven van jou. Intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan derden toebehoorden blijven van derden. 

Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overeenkomst komen aan ons toe, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Dit geldt ook voor alle content van onze workshops, niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen. Zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming mag jij een werk in de meest brede zin van het woord niet verveelvoudigen, bewerken of wijzigen en/of openbaar maken. 

Voor iedere inbreuk op ons intellectueel eigendomsrecht, brengen wij driemaal de gebruikelijke vergoeding in rekening, waarbij wij niet het recht op vergoeding verliezen van eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade, alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Jij vrijwaart ons tegen aanspraken van of door derden wegens beweerdelijke inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Het plegen van onderzoek door ons, naar het bestaan van mogelijke intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door jou geleverde gegevens/materialen, maakt geen deel uit van de overeenkomst.

Tenzij het werk zich daar niet voor leent, hebben wij het recht onze (bedrijfs)naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te (laten) verwijderen. Ook mogen wij het werk (met uitzondering van vertrouwelijke informatie) of de naam van de opdrachtgever gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden, waaronder website, portfolio, social media en drukwerk, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, mag jij een werk (eenmalig) gebruiken voor het overeengekomen gebruik. Het gebruik(en) van een werk op een andere manier dan overeengekomen, beschouwen wij als inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht. Jij mag een werk ook niet overdragen aan een derde, tenzij wij dit schriftelijk overeenkomen. 

Wij hebben het recht de overeenkomst met directe ingang te ontbinden als:

 1. Jij niet, niet volledig of niet tijdig je verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
 2. Wij na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden waardoor wij een goede grond hebben te vrezen dat jij je verplichting niet zal nakomen;
 3. Door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons kan worden verwacht, dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zullen nakomen;
 4. Als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van deze overeenkomst onmogelijk is.

Kunnen wij de ontbinding jou toerekenen, dan hebben wij het recht de eventuele schade die wij hierdoor lijden op jou te verhalen.

Jij hebt het recht een overeenkomst op elk moment op te zeggen, zonder daarbij rekening te houden met een opzegtermijn. Opzeggen gebeurt schriftelijk per post en/of door het sturen van email naar: hallo@liftkennisbank.nl

Eindigt de overeenkomst door opzegging voordat de opdracht is uitgevoerd of de dienst is geleverd, ben je ons het volledige bedrag verschuldigd zoals overeengekomen in de offerte, eventueel aangevuld met meerwerk en/of aanvullende die partijen zijn overeengekomen nadat de overeenkomst is gesloten.

In geval van liquidatie, (een aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde of als jij bent aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet (meer) vrijelijk over je vermogen beschikken, dan staat het ons vrij om de overeenkomst terstond op te zeggen. Wij zijn jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die wij op jou hebben, worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar. 

Wanneer wij voor jou, bij herhaling soortgelijke werkzaamheden verrichten, dan is er sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een duurovereenkomst kan door jou worden beëindigd door schriftelijke opzegging, op voorwaarde dat jij rekening houdt met een redelijke opzegtermijn van een (1) maand. Gedurende deze maand blijf jij de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden afnemen of ik word door jou financieel gecompenseerd. Deze compensatie zal bij opzegging eenmaal het gemiddelde (maand)factuurbedrag bedragen. 

Jij mag een reeds geplande workshop eenmalig en kosteloos verplaatsen. Dit gebeurt in onderling overleg en op basis van beschikbaarheid. Een aanvraag hiervoor kun je schriftelijk indienen per mail en wel tot 7 dagen voor aanvang van de workshop.

Het niet aanwezig zijn van een of meerdere deelnemers tijdens een workshop geeft jou geen enkel recht op enige vorm van korting of restitutie van het overeengekomen bedrag per workshop en/of per deelnemer.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:

 • Exclusief btw;
 • Exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;
 • Exclusief eventuele kosten die wij (extra) maken bij het uitvoeren van de opdracht.

Wij hebben het recht de prijzen/(uur)tarieven aan te passen ook als deze verhoging voortvloeit uit een gebeurtenis als bedoeld in artikel 5, uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of ingevolge regelgeving of zijn oorzaak vindt in een stijging op gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

Onze facturen ontvang jij digitaal, per e-mail.

Tenzij anders overeengekomen, hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Jij dient het volledige bedrag, inclusief btw, over te boeken op onze rekening en wel binnen de betalingstermijn. Na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen ben jij onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval ben jij ons naast het factuurbedrag ook de wettelijke rente hierover verschuldigd, vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

Indien jij in verzuim bent (in de nakoming), dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van jou. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, telkens met een minimum van € 75,00. Over de verschuldigde incassokosten ben jij ook (wettelijke) rente verschuldigd.

Jij bent niet gerechtigd tot verrekening van het door jou aan ons verschuldigde. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten jouw betalingsverplichting niet op.

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in dit artikel is vermeld. 

Wij zijn enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als jij ons onverwijld deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen en wij na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen. 

Wij zijn nooit aansprakelijk voor:

 • Jouw fouten en/of tekortkomingen in de informatie, gegevens of het materiaal dat jij ons hebt verstrekt of voorgeschreven;
 • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelen;
 • Fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden;
 • Fouten of tekortkomingen door wijzigingen in het resultaat door jou en/of door jou ingeschakelde derden;
 • Schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen tot de geleverde prestatie, waaronder maar niet beperkt tot hacken;
 • Bepaalde resultaten waar jij niet tevreden over bent (inspanningsverplichting).

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere vormen van schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsschade, vertragingsschade en/of gederfde winst.

De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. btw van de desbetreffende opdracht.

De aansprakelijkheid van ons is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar in een voorkomend geval. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade waarvoor jij zelf bent verzekerd. 

Jij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van en door derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde.

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen ons niet worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen (overmacht).

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging. 

Tijdens de periode dat er sprake is van overmacht, worden onze verplichtingen opgeschort. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting niet of niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft jouw betalingsplicht wel bestaan.

Wanneer partijen voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie van de andere partij, waarvan ze (redelijkerwijs kunnen) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken partijen deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van een rechter tot bekendmaking verplicht.

Deze verplichting blijft bestaan ook na beëindiging/einde van de overeenkomst.

De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers van beide partijen als ook door ingeschakelde derden.

Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook heel zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe wij dat doen, kun jij lezen in onze privacyverklaring op onze site.

Jouw gegevens worden slechts opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Mocht je een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vinden wij dat natuurlijk jammer. Wij hebben voor zulke gevallen een klachtenprocedure. 

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen 10 dagen nadat jij een gebrek hebt geconstateerd schriftelijk aan ons te melden. Je klacht dien jij volledige en duidelijk te omschrijven. 

Binnen 14 dagen nadat wij de klacht hebben ontvangen, ontvang je van ons een reactie. 

Jij geeft ons in ieder geval vier weken de tijd om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Indien de klacht na deze termijn van vier weken nog niet is opgelost, dan pas ontstaat er een geschil. 

Het uiten van een klacht ontslaat jou niet van je betalingsverplichting. 

Is jouw klacht gegrond, dan zullen wij het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren en/of vervangen dan wel, indien wij hieraan redelijkerwijs niet kunnen voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

Op alle overeenkomsten tussen jou en mij, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen over deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter, in beginsel bij de rechtbank Noord-Nederland (Leeuwarden).

lift whitepaper mockup

Klaar voor de weg omhoog?

Wil jij jouw organisatie overtuigen dat een nieuwe strategie voor kennisdeling nodig is? Of heb je de keuze voor een kennisbank al gemaakt en zoek je handvatten? Beide keren is onze whitepaper interessant voor jou! 

Samen met Synigo Pulse delen we 8 onmisbare tips voor een gebruikersgericht en relevante kennisbank op jouw intranet.

Scroll naar boven